Oversigt over dagpleje- og daginstitutionstakster pr. 1.1.2021

 

Dagpleje og daginstitutioner

 

Dagpleje, børn under 3 år 2.850 kr.

Dagpleje, børn over 3 år 1.836 kr.

Dagpleje, børn under 3 år deltid 1.982 kr.

Dagpleje, børn over 3 år deltid 1.304 kr.

 

Vuggestue, børn under 3 år 3.294 kr.

Vuggestue, børn over 3 år 1.836 kr.

Vuggestue, børn under 3 år deltid 2.230 kr.

Vuggestue, børn over 3 år deltid 1.304 kr.

 

Børnehave, børn under 3 år 3.294 kr.

Børnehave, børn over 3 år 1.836 kr.

Børnehave, børn under 3 år deltid 2.230 kr.

Børnehave, børn over 3 år deltid 1.304 kr.

 

Frokostordning, børnehavebørn 669 kr.

Hvilke institutioner der har frokostordning, fremgår af www.htk.dk/Borger/Familie-boern-unge/Boernepasning/

Mad i dagtilbud/Kommunalfrokostordning

 

Klubber

(juli og august er betalingsfri måneder)

 

Fritidsklub 634 kr.

Fritidsklub, morgenåben 281 kr.

Juniorklub 333 kr.

Ungdomsklub 185 kr.

Crossbanen 185 kr.

Taastrup go-kart klub 333 kr.

 

Skolefritidsordning (juli 2021 er betalingsfri) 1.629 kr.

 

Tillæg for børn der overflyttes fra børnehave i april, maj

og juni 293 kr.

 

 

 

Til daginstitutioner, SFO-er og klubber November 2020 Telefontid: Mandag - Fredag 10.00 – 12.00

 

Du skal betale børnehavetakst fra den første i den måned, dit barn bliver 3 år. Hvis dit barn ryk-kes i børnehave før det fyldte 3. år, betales der vuggestuetakst.

 

30-timers deltidsplads

Der er mulighed, for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende i alderen 26 uger og indtil skolestart i et dagtilbud i forbindelse med fravær ifølge reglerne om barsels- og forældreorlov.

 

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud består af en privat pasningsordning og en deltidsplads i et dagtilbud. Når der indgås af-tale med en privat børnepasser i forbindelse med kombinationstilbud, kaldes den private pasningsordning for fleksibel pasningsordning.

Kombinationstilbud egner sig til familier, der har et dokumenteret, arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets åbningstid.

 

Søskendetilskud

Du får søskendetilskud således, at du betaler fuld pris for den dyreste plads, og herefter får du 50% søsken-detilskud af betalingen for øvrige pladser. Du får ikke søskendetilskud til børn, hvis de går i klub. Du får hel-ler ikke søskendetilskud til børn i SFO på en privatskole. For at opnå søskendetilskud skal børnene have samme folkeregisteradresse.

 

Fripladstilskud

Du kan ansøge om hel eller delvis økonomisk friplads på baggrund af husstandens samlede bruttoindkomst. Muligheden for hel eller delvis friplads bortfalder ved en samlet husstandsindkomst på over 576.800 kr. om året. Grænserne er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet.

 

Er der flere hjemmeboende børn under 18 år, forhøjes beløbet med 7.000 kr. for hvert barn udover det før-ste. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 64.967 kr. for enlige forsørgere. Du kan søge om øko-nomisk friplads på kommunens hjemmeside www.htk.dk Digital Pladsanvisning. Du kan dog ikke søge fri-plads til SFO på privatskoler.

 

Betaling

Betaling skal ske forud på de udsendte girokort eller via NETS (Betalings-Service). Sidste rettidige indbeta-lingsdato er trykt på girokortet. Opkrævning på ny indmeldte børn vil blive foretaget over NETS, hvis der i forvejen er NETS-opkrævning på søskende.

 

Sker indbetalingen for sent, vil der blive beregnet renter. Ved en rykkerskrivelse vil der blive pålagt et gebyr på 250 kr., som vil blive opkrævet i den efterfølgende betaling sammen med skyldige renter.

 

Ved manglende betaling vil der blive modregnet op til 100% i børnefamilieydelsen.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den sidste dag eller 15. i måneden.

Du skal udmelde på kommunens hjemmeside www.htk.dk Digital Pladsanvisning eller på Borger.dk

Du skal anvende din NemId.

 

Lukkedage i 2021

Dagplejen, institutionerne, SFO´erne samt klubberne vil være lukket 3 dage før påske, fredag efter Kr. Him-melfartsdag, Grundlovsdag og fra den 23. december til 31. december begge dage inkl. Det vil fremgå af kommunens hjemmeside, som løbende bliver opdateret, hvis der bliver besluttet flere lukkedage. De foræl-dre, der har behov for pasning i disse dage, vil blive tilbudt pasning i en opsamlingsinstitution, dog ikke Grundlovsdag og Jul/Nytår.

Har du spørgsmål kan du evt. læse mere på vores hjemmeside www.htk.dk eller kontakte Institutions- og Skolecenter.

 

Med venlig hilsen

 

Institutions- og Skolecenter